Polityka prywatności

Szkoły Yoga Centrum Łódź


1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez Nich z usług świadczonych przez Szkołę Yoga Centrum Łódź.

2. Administratorem danych osobowych jest Yoga Centrum Łódź S.C. J.Motyl, B. Waszczykowska, e-mail: yoga@yoga.net.pl, tel. 0048 42 633 33 06.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Szkole danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu przekazanych danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika w trakcie procedury przekazania danych oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji Umowy na świadczenie usług zawartej pomiędzy Szkołą a Użytkownikiem.

5. Szkoła realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje przez Użytkownika w formularzach znajdujących na stronach Szkoły;

• poprzez wykorzystanie plików cookies zgodnie zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

6. Dane podane w formularzach są przetwarzane jedynie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika, wysyłki newslettera, złożenia zamówienia, realizacji zamówienia.

7. Szkoła oświadcza, że dane osobowe przekazane Szkole nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma również prawo w dowolnym momencie do modyfikacji przekazanych przez siebie danych osobowych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres yoga@yoga.net.pl zgłoszenia o takim zamiarze.

9. Szkołą zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Szkoły. O wszelkich zmianach Szkoła będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Na stronie Szkoły mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Szkoły i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Szkołę. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi Szkoła zaleca się zapoznać.

11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt, którego dane znajdują się w zakładce KONTAKT Szkoły sklep.yoga.net.pl.